Bublinková obálka do papíru a zrcadlo do skla? Ne! Ověřte si, zda třídíte správně

Modrá, žlutá, zelená, hnědá... prostě popelnice. Jsou všude kolem nás a je to dobře. Naše společnost si pomalu, ale jistě zvyká a snaží se odpad třídit. Aby to však mělo opravdu smysl, je třeba třídit správně. Znáte dobře všechny zásady efektivního třídění odpadu? Připomeneme vám je.

Ne všechny obce třídí odpady stejným způsobem. Závisí to i na technickém vybavení třídicích linek v okolí. Proto je důležité věnovat pozornost i nálepkám na kontejnerech.

Do zeleného kontejneru láhve i okna

Sklo je skvělý materiál – díky svým vlastnostem se dá recyklovat donekonečna. Do zeleného kontejneru vhazujte barevné sklo. Typickým příkladem jsou lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů, patří sem ale i tabulové sklo z oken a dveří. Do bílého kontejneru patří čiré sklo, například rozbité skleničky, sklenice od marmelád nebo kečupů.

Do kontejnerů na sklo však rozhodně nevhazujte porcelán a keramiku, stejně jako autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo.

Stlačte plasty do žluté popelnice

Žlutá barva popelnice náleží plastům. Vzhledem k tomu, že plastové obaly v současné době nadužíváme a je jich ohromné množství, vždy dbejte na to, abyste je při vyhazování co nejefektivněji zmačkali nebo sešlápli. Vejde se jich pak do kontejneru víc. Ve žluté popelnici se tedy zbavíte plastových fólií, sáčků a tašek, sešlápnutých PET lahví, obalů od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímků od jogurtů a mléčných výrobků, obalů od CD a podobných výrobků z plastu. Většinou sem patří i pěnový polystyren, který však vhazujte v menších kusech.

Obaly, které vhodíte do plastů, nesmí obsahovat zbytky jídla a nesmí být mastné. Nepatří sem také obaly od žíravin, barev a dalších nebezpečných látek, stejně jako podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Do kontejnerů označených oranžovou nálepkou patří krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo levného vína.

Časopisů se zbavte v modré. I se sponkami

Časopisy, krabice nebo výrobky z lepenky vhazujte do modrého kontejneru na papír. Patří sem i obálky s fóliovými okénky a nevadí ani papír se sešívacími sponkami. Obálky opatřené bublinkovou fólií ale vhazujte jen bez plastového vnitřku. Pokud byste se chtěli zbavit celých svazků knih, modré kontejnery vám v tom nepomohou. Vhodným řešením bude spíše antikvariát či sběrný dvůr. K recyklaci není vhodný ani mastný nebo znečištěný papír – vhoďte ho tedy do směsného odpadu.

Zbytky z kuchyně pojme hnědá nádoba

Relativně nově se vyskytují i hnědé kontejnery na biologický odpad. S ním to však není úplně jednoduché. Můžeme si ho rozdělit na biologicky rozložitelné odpady (BRO) a biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). BRO jsou odpady pocházející z průmyslu, zemědělství a zpracování dřeva. BRKO pak produkují domácnosti, které nás v tuto chvíli zajímají více. Do hnědého kontejneru tedy můžete vhazovat zbytky ovoce a zeleniny, vaječné a ořechové skořápky, pečivo, kávovou sedlinu, zbytky vlasů a vousů, papírové kapesníky nebo popel ze dřeva. Patří sem i odpady pocházející ze zahrady, jako je posekaná tráva, větvičky, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zem z květináčů, hobliny, seno nebo spadané ovoce.

Do kontejneru na biologický odpad rozhodně nedávejte mrtvá těla zvířat, kosti, maso ani kůži.

Na rozbité rádio čeká červená popelnice

Vysloužilé elektrické spotřebiče a další elektroodpad podléhá takzvanému „zpětnému odběru“. Odebírají je sběrné dvory a i některé prodejny elektra. V poslední době se však rozšiřují i červené kontejnery, do kterých patří drobná elektrozařízení, jako například rádia, discmany, telefony, drobné počítačové vybavení, kalkulačky a podobně. Nevhazujte sem ale počítačové monitory, televizory nebo úsporné zářivky. Od těch vám pomůžou ve sběrném dvoře.

Třídí se například také kovy, staré baterie, kuchyňské oleje, pneumatiky, nebezpečný odpad nebo munice. Kontejnery na tyto i další recyklovatelné pozůstatky civilizace však zatím nejsou tolik rozšířené a dost možná nikdy nebudou. Každý vytříděný kousek odpadu ale zlepšuje naše životní prostředí nejen pro nás, ale i pro naše děti, aby pro ně svět jednou nebyl jen jedna veliká skládka.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.