Jak získat státní podporu na úsporné bydlení?

O pohodlném zázemí vlastního domu se zahradou na klidném místě uprostřed přírody sní mnoho lidí. Z vlastní zkušenosti víme, že spokojenost s bydlením je do značné míry ovlivněna dobrým plánováním a objektivním zhodnocením vlastních potřeb a možností. Následující články chtějí ukázat, že úsporná řešení jsou dnes dostupná všem a dlouhodobě se rozhodně vyplatí. Ať už plánujete stavbu nového domu, rekonstrukci, nebo jen chcete vyměnit starý kotel, ukážeme vám, jak a kam směrovat své investice, aby se vám ve vašem domě žilo úsporněji a lépe.

Téma nákladů na bydlení v rodinném domě a možných úspor je aktuální v každé době, v té stávající možná o trochu víc. Od nepaměti se hledala rovnováha mezi formou a kvalitou bydlení a financemi potřebnými na jeho pořízení a provoz. Nové technologie, jejichž kvalita v čase roste a ceny klesají, jsou nyní dostupné pro většinu domácností. Společně s rostoucími cenami energií vedou k mnohem vyššímu zájmu o úspornější bydlení. Častěji než kdy dříve se mluví o úsporách energií, udržitelnosti, soběstačnosti a celkově odpovědnějším přístupu k životnímu prostředí a životu samému. Úsporný dům dokáže nabídnout vysoký standard bydlení, zdraví prospěšné prostředí i trvale nízké účty za energie. Navíc nižší spotřebou a užitím obnovitelných zdrojů energie dokáže snížit závislost na vnějších dodávkách paliv a energií.

Státní podpora (dotace) na úsporné bydlení

Program EFEKT

Největší vliv na spotřebu energie mají domy a budovy, které byly postaveny v minulosti. MPO v programu EFEKT umožňuje čerpat podporu na financování posouzení a potřebné přípravy realizace energeticky úsporných opatření i u stávajících rodinných domů (do výše 30 000 Kč).

Nová zelená úsporám – oblast podpory A pro stávající domy na zateplení

Samotná realizace úsporných opatření pak může být součástí podpory z programu NZÚ v kategorii A, určeného i pro rodinné domy. Nejvyšší míra dotace vedoucí ke snížení potřeby energie může u rodinného domu činit až 550 000 Kč.

Program Dešťovka

Dotační program Dešťovka podporuje formou dotace i zadržování a využívání dešťové vody k zalévání nebo splachování záchodu. K akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady si lze přijít až na 20 000 Kč u stávajících domů. Až 60 000 Kč lze dosáhnout při budování technologie pro přečištění odpadní vody s možným využitím srážkové vody, která je určena pro stávající domy i novostavby.

Užitečné legislativní odkazy, pokyny a informace

  • Stavební zákon – upravuje územní plánování, povolování staveb a jejich změn nebo podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb
  • Požární ochrana budov – shrnuje základní technické podmínky pro navrhování, provádění a užívání stavby s ohledem na požární pravidla a ochranu
  • Zastavěné plochy – obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na ně
  • Stavební spoření – znění zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření včetně přijímání vkladů a poskytování úvěrů

Odkazy k dotacím

Pokyny – praktický souhrn kroků, jak správně postupovat a získat dotaci z programu Nová zelená úsporám na nový nízkoenergetický dům nebo jeho rekonstrukci

Rodinné domy – souhrn informací o dotacích z programu Nová zelená úsporám, včetně postupu pro žadatele, krajských kontaktů a detailních oblastí podpory

TIP: Víte jakou máte energetickou náročnost domu, jak se pohybují provozní náklady v jednotlivých třídách a kde můžete ušetřit? Stáhněte si náš eBook Úsporný rodinný dům a dozvíte se víc.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.