Obrozenci, sokolové i televize Nova. Jaká je historie pražské Měšťanské besedy?

Devatenácté století máme spojené především s obrozeneckými náladami a národním uvědoměním. Šíření vlasteneckých myšlenek pak pomáhaly zejména spolky, které v této době rostly doslova jako houby po dešti. Jedním z nich byla Měšťanská beseda, na jejíž historii se nyní podíváme blíže.

České spolky bez češtiny

Podobných spolků existovala v tehdejší Praze celá řada, ani jeden však nebyl ryze český – tedy nemluvilo se v něm českým jazykem. A tak se stalo, že si čeští vlastenci založili v roce 1845 svůj vlastní spolek a nazvali jej příhodným jménem Měšťanská beseda. Do spolku si velice rychle začali nacházet cestu národně uvědomělí měšťané, a tak měl již rok po svém založení více než 500 členů. Až do 70. let si spolek udržoval spíše umírněný postoj, a proto se na jeho činnosti podíleli i někteří německy mluvící Pražané.

Měšťanská beseda ve Vladislavově ulici v roce 1898. Všimněte si zejména již neexistující zdobné neorenesanční stěny, oddělující besední zahradu od ulice. (zdroj: starapraha.cz)

Spolek stěhovavý

Měšťanská beseda je jeden z nejstarších a nejdéle existujících spolků v Čechách. Od svého založení zastávala funkci jakéhosi společenského střediska a mimo jiné suplovala i roli politického centra (především v letech 1848 a 1849–1861). Pro spolek byla samozřejmě nutnost mít nějaké místo, kde by se jeho členové mohli scházet a diskutovat nad nejrůznějšími tématy.

Počátky se nesly spíše ve znamení stěhování. Zprvu beseda sídlila v pronajatých prostorách ve Voršilské ulici, odkud se o tři roky později přestěhovala do domu U Černé růže na pražských Příkopech. Každý pronajatý prostor měl nějaká svá omezení a nevýhody, proto bylo rozhodnuto o zřízení vlastního domu s pozemkem. Spolek tedy zakoupil pozemek v Jungmannově ulici, kde se konečně na trvalo usídlil.

Původní dům, v kterém sídlila Měšťanská beseda v Jungmannově ulici. Zvláštně rozdělená římsa a větší mezera mezi druhým a třetím oknem nám napovídají, že zde dříve stály domy dva.

Místo s bohatou historií

I toto místo rychle přestávalo svou kapacitou dostačovat. Mezi lety 1868–1871 vznikla v zadní části parcely, směrem do Vladislavovy ulice, nová reprezentativní budova. Pro potřeby spolku se zde nacházelo velmi bohaté zázemí. Zřízeny zde byly sklepy, hostinec, sál pro kulečník, čítárna, herna a místnost pro zasedání spolkového výboru. Zvláště čítárna hrála velice důležitou roli, neboť zde byly k dispozici nejen všelijaké filozofické spisy a teze, ale především dobový český i zahraniční tisk.

Za zmínku stojí také bohatá historie tohoto místa. Je zde například doloženo jedno z prvních židovských osídlení Prahy. Krom toho se v této lokalitě (mezi Vladislavovou a Spálenou ulicí) nachází zaniklý středověký židovský hřbitov z let 1254–1478.

Nová budova Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici.

Besedy do českých měst

Po rozštěpení tehdejší politické scény na radikálnější mladočechy a konzervativní staročechy v 70. letech 19. století se Měšťanská beseda stala jedním ze sídel staročeské strany. Konzervativní tvář si beseda následně uchovává v podstatě až do vzniku první republiky. Tragickým se jí stává rok 1952, kdy byla zahrnuta spolu s ostatními spolky do likvidační vlny spolkového života v Československu. Rozlehlý objekt, rozkládající se na místě, kde v minulosti stávaly hned tři různé domy, samozřejmě nesloužil pouze Měšťanské besedě. Výhodný „podnájem“ zde nalezly i další s českou společností neodmyslitelně spjaté instituce a spolky, jako byly například Sokol, Hlahol nebo Ústřední matice školská.

Severní stěna besedy, původně orientovaná do zahrady.

Měšťanská beseda v Praze byla sice prvním spolkem tohoto typu, nikoli však jediným. Následovaly besedy v Třebíči (1849), v Písku (1861), v Plzni (1862), v Uherském Hradišti (1867) a v celé řadě dalších českých měst.

Nová budova Měšťanské besedy, pohled z Purkyňovy ulice.

Oblíbené místo televizních stanic

Zajímavou epizodu zde tvoří 50. léta 20. století, kdy byl dům upraven pro potřeby televize a v roce 1953 odsud bylo vůbec poprvé spuštěno vysílání Československé televize. V roce 1994 zde zahájila svou činnost také první komerční televize u nás – televize Nova.

(zdroj: idnes.cz

Dnes je objekt rozdělen, a zatímco jeho novější část je využívána pro potřeby hotelu, ve starší části sídlí soukromá vysoka škola. Zde její studenti mohou studovat například politologii, což je myslím docela hezký „návrat ke kořenům“ tohoto místa.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.