Odklízení sněhu

Každé roční období s sebou přináší své radosti, ale i úskalí. V zimě je to sníh – krásný na pohled, a zároveň nebezpečný. Jaká jsou pravidla pro odklízení sněhu a úklid chodníků? Za co majitel domu odpovídá a za co už ne? Čtěte dále.

Co říká zákon?
Od roku 2009 platí novela zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., podle které za stav chodníků odpovídá jejich majitel, tedy obec. Znamená to, že vlastník místní komunikace je zodpovědný za škody, které jsou způsobené závadou na jejich schůdnosti nebo sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v jeho možnostech závadu odstranit, případně na ni adekvátním způsobem upozornit.

Caution

Obce však můžou stanovit rozsah a způsob, jakým budou určité úseky chodníků a silnic upravovat. Například v případě malého dopravního významu cesty nebo její slabší vytíženosti je možné určit, že zde nebude sníh a led odstraňován.

Jaké povinnosti má vlastník nemovitosti?
Ačkoli hlavní břemeno odpovědnosti leží ze zákona na majiteli komunikace, to znamená ve velké většině případů na obci, i majitelé přilehlých nemovitostí mají povinnost „udělat vše, co je v jejich silách, aby zabránili škodě vzniklé v důsledku provozu na těchto komunikacích“.

Ve vlastním zájmu
Když napadne velké množství sněhu, dá se předpokládat, že obcí organizované odklízení může váznout, proto je dobré, když majitel domu zajistí alespoň základní odklízecí práce, aby nikdo nepřišel zbytečně k úrazu. K odhrnutí sněhu postačí koště, lopata nebo hrablo. K odstranění ledu se klasicky používá technická sůl, existují však i další chemické rozmrazovače ledu. Pokud se chcete chemikáliím spíše vyhnout, klasickými pomocníky pro posyp ledu jsou už od nepaměti štěrk, písek a popel, které zdrsňují povrch ledu a chrání tak před uklouznutím. Pamatujte však na to, že v případě dalšího sněžení posyp pravděpodobně brzy zapadne sněhem a bude třeba ho obnovit.

Man cleaning snow with shovel in winter day.

Některé bytové domy mají správce, který se kromě průběžné péče o dům postará i o nárazové odklízení sněhu. Jiná sdružení vlastníků bytů se například mohou domluvit na tom, že v průběhu zimního období má každý den jeden byt pohotovost a v případě sněžení se jeho majitel (nebo nájemce) postará o odklizení sněhu před vstupem do domu. Vždy je třeba mít na paměti, že o způsobu zajištění akutního odklizení případné sněhové nadílky by mělo společenství rozhodnout s dostatečným předstihem, aby se předcházelo pozdějším sporům mezi sousedy.

Co rampouchy?
Sníh sesouvající se ze střechy, uvolněné rampouchy nebo i padající tašky jsou samostatnou kapitolou, protože odpovědnost za případné zranění kolemjdoucích chodců leží vždy a plně na majiteli nemovitosti, nikoli majiteli komunikace. Na tuto situaci se vztahuje jiná právní norma, konkrétně § 415 občanského zákoníku, podle kterého je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
Zranění chodce pomůže majitelům domu nejlépe řešit pojištění odpovědnosti. Při sjednávání je ale vždy potřeba dobře si prostudovat, na jaké případy se pojištění vztahuje, abyste při pozdějším řešení pojistné události nebyli nemile překvapeni.

Icicles hanging from the roof of a house

Jak postupovat, když se zraním?
Pokud se zraníte na chodníku, obraťte se na jeho majitele – podejte písemné oznámení o úrazu na odbor správy městského majetku. Do oznámení popište místo, čas a okolnosti nehody a určitě přiložte lékařskou zprávu. Vhodné je určitě také připojit písemné svědectví události, protože důkazní břemeno leží na poškozeném.
Došlo-li ke zranění padajícím sněhem nebo pokud bylo tímto způsobem poškozeno auto nebo jiný majetek, vše pečlivě vyfotografujte (stačí mobilním telefonem) a obraťte se na vlastníka domu.

Risk of accidents in winter

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.