Originální nápad možná zpřístupní kostel pohřbený hluboko v zemi. Podívejte se

Krajina, kterou chodíme, skrývá mnohá tajemství a překvapivé osudy. Na osud vesnice Radovesice upozorňuje projekt mladého architekta Adama Kösslera, který nabízí vizi zpřístupnění místního kostela, jenž je už skoro 35 let pohřbený pod haldami důlní výsypky. Jeho projekt získal Cenu publika v letošní soutěži studentských prací Ještěd F kleci.

Vesnice srovnaná se zemí

Důlní činnost významně mění ráz krajiny. Za oběť jí padlo také mnoho sídel, nejznámějším z nich je asi severočeský Most – jediné, co z původního starého města zbylo, byl kostel, který se díky své historické hodnotě dočkal záchrany a byl přemístěn.

Kostel v Radovesicích však takové štěstí neměl. Na počátku 70. let minulého století byla celá vesnice srovnána se zemí a její kostel Všech Svatých byl jako poslední stojící budova v roce 1983 vyplněn skrývkou a následně zcela zasypán.

Šance pro těžbou zničenou krajinu

Když tedy dnes půjdete po území někdejších Radovesic, neuvidíte nic. Jen těžbou změněnou surovou krajinu, která vůbec nenaznačuje, že zde někdy mohli žít lidé. V současné době připravují Severočeské doly revitalizaci území, která by měla stopy těžby zamaskovat. Připomínkou někdejší přítomnosti lidí zde by pak mohl být projekt, který v rámci své diplomové práce navrhl student Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec–Adam Kössler.

Projekt se zabývá myšlenkou znovuzpřístupnění kostela Všech Svatých a tím i vytvoření spojnice mezi současnou krajinou a v hlubině zasypanou minulostí. Vize tohoto svého druhu pomníku počítá s vykopáním hluboké kolmé šachty opatřené výtahem až do blízkosti kostela a s vytvořením monumentální jeskyně, která by obklopila celou stavbu kostela včetně jeho vysoké věže.

Do kostela by bylo možné i vstoupit. Až z povrchu by pak vedl světlovod, který by ústil v kněžišti. Jak autor uvádí, šlo by o jakýsi „dotyk“ vnějšího světa.

Radovesická výsypka by díky tomuto projektu mohla promlouvat i k budoucím generacím.

Foto: znicenekostely.cz, denik.cz, archinfo.sk

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.