Pohodlné toalety jsou pro nás samozřejmostí. Jaká je jejich historie? Podívejte se

I králové tam musí sami. Řeč je o toaletě. Používají ji všichni bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, věk nebo sociální třídy. Názvy má ona místnost všelijaké, ale v každém případě je tak trochu tabu. A přesto podle záchodků poznáte vyspělost populace. V našich oblastech jsme na luxus splachovací mísy zcela přivykli a bereme ho jako samozřejmost. Jak to ale bylo s historií sociálních zařízení? Možná budete překvapeni.

 

První splachovací záchod je na Krétě

Na počátku lidských dějin spolehlivě posloužil třeba nejbližší strom, když však začali lidé žít ve větších skupinách a usazovali se, bylo situaci třeba řešit. Hygiena a bakterie byly neznámou věcí, ale kvůli přirozenému odporu k vlastním výměškům a zápachu se lidé naučili ulevovat si dále od svých obydlí.

První doložené splachovací toalety jsou známé z Kréty. Palác v Knóssu, který byl postaven někdy kolem roku 1700 před naším letopočtem, měl čtyři kanalizační systémy ústící do kamenných stok. Zdejší záchodky měly podle všeho dřevěná sedátka i vodní nádrž. Zdá se ale, že tato technologie byla posléze zapomenuta, a trvalo několik tisíc let, než se vrátila do lidského života.

I v Bibli se chodí na stranu

Ve Starém zákoně se u Mojžíše v knize Deuteronomium dočteme, že tábor má být pro člověka svaté místo a vše nečisté musí zůstat mimo něj, proto „vně za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ“. (Dt 23, 13–14).

O pár set let později ve velkých městech s významnou koncentrací obyvatelstva začala být situace neudržitelná. Kolem roku 1000 před naším letopočtem byla vodovodní a kanalizační síť, která odváděla splašky z města, vybudována v Jeruzalémě. Výkaly se z města vyvážely takzvanou Hnojnou branou mimo hradby.

V Římě byla kolem roku 800 před naším letopočtem vystavěna obrovská stoka, Cloaka maxima, která je dodnes funkční. Existují důkazy o složitém systému vodovodů, lázních i toaletách s tekoucí vodou. Po pádu Římské říše ale byly tyto technologie opět zapomenuty.

Středověký úpadek hygieny

Období středověku, které můžeme velmi hrubě datovat mezi roky 500 až 1500 po Kristu, hygienu příliš neřešilo. Epidemie nemocí, obzvláště pak ničivého moru, měly volné působiště a postaraly se o významný pokles počtu obyvatel v Evropě. Na venkově byla vrcholem luxusu kadibudka postavená nad vykopanou jámou. U městského obyvatelstva byly běžné nočníky. Jejich obsah vylévali lidé z oken do ulic.

Na středověkých hradech nebo i u bohatších městských paláců se pak můžete setkat s takzvanými prevéty nebo prevíty. Jde o malé arkýřky vysunuté mimo obvod zdi, kde bylo prkénko a díra v podlaze. Exkrementy pak tudy padaly přímo na ulici, v lepším případě do hradního vodního příkopu.

Pokrok přicházel ve vlnách

První novodobý splachovací záchod s vodní nádrží zkonstruoval v roce 1596 v Anglii sir John Harington. Umístěn byl v Richmondském paláci a královna Alžběta I. si ho velmi chválila. Jednalo se však spíše o luxusní raritu a běžně se stále používaly suché záchody, sedátka s nočníkem a samotné nočníky.

Teprve v roce 1775 se splachovací záchod znovu objevil – nechal si ho patentovat Angličan Alexander Cummings. I přes počáteční technické potíže se technologie začala díky koloniální moci šířit po světě a dnes je známá všude.

I v současnosti ale zůstává splachovací toaleta pro velké množství obyvatel světa nedostupným luxusem z důvodu nedostatku vody nebo ekonomických možností. Právě na tento fakt také upozorňuje Světový den toalet, který si připomínáme 19. listopadu.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.