Pradávné sídlo i město, které odolalo nájezdníkům. Jak dobře znáte Brno?

Brno, to je to město! Kvůli věčnému špičkování mezi Prahou a Brnem můžeme snadno zapomenout, že i moravská metropole má svoje hluboké historické kořeny a procházely tudy dějiny naší země. Připomeňte si je s námi – pojďte na vycházku proti proudu času.

Už od pravěku

Na území dnešního Brna se lidé usídlovali už od mladší doby kamenné, tedy před 6 až 8 tisíci lety. Asi kolem roku 1000 vznikla v blízkosti brodu přes řeku Svratku osada, která se později rozrostla a vzniklo dnešní Staré Brno. První písemná zmínka o Brně se nachází v Kosmově kronice a pochází z roku 1091. Od 11. století je zde doložený hrad, kde sídlila přemyslovská knížata.

Klášter na Starém Brně na pohlednici z roku 1907 (foto: opatstvibrno.cz)

Historický vývoj Brna je úzce svázaný s tím, že tudy vedla zemská stezka, tedy obchodní cesta spojující významná centra v českých zemích i mimo ně. Přicházeli sem kolonisté z cizích zemí a význam města pomalu rostl.

Ve 13. století zažívalo město velký rozkvět. Významným momentem bylo založení kláštera cisterciaček na Starém Brně. Koncem 13. století pak prošel gotickou přestavbou hrad Špilberk. Také se tu scházely moravské zemské sněmy. Po husitských válkách ale obchod upadal.

Plán města Brna, Topographia Bohemiae, Moraviae Et Silesiae, publikováno 1650 (foto: wikipedia.org)

Nedobytné město

V době stavovského povstání v roce 1619 se Brno přidalo na stranu protestantů a bylo za to potrestáno. Přesto se ale jednalo o silné a dobře opevněné město, které se jako jediné na Moravě dokázalo ubránit v roce 1645 dlouhému obléhání švédskými vojsky. I díky tomu se pak rakouské armádě podařilo zastavit švédský vpád. Za to si město vysloužilo nová privilegia a jeho prestiž ještě vzrostla. Což potvrdilo i založení biskupství v roce 1777.

Výřez veduty zobrazující obléhání Brna Švédy, 1645–1646 (foto: wikipedia.org)

Národnostní spory

18. a 19. století přineslo veliký průmyslový a obchodní rozvoj města, posílil tu zvlášť textilní a strojírenský průmysl. Bourání hradeb, které bylo pro tuto dobu typické, poskytlo pro rozvoj dostatečný prostor. Město ale přišlo o svůj pevnostní charakter. Špilberk byl navíc přeměněn na věznici.

První vlak přijel do Brna v roce 1839, pouliční plynové osvětlení bylo zavedeno v roce 1847. Vznikla gymnázia i vysoké školy. Za zdánlivou idylkou rostoucího města se ale skrýval konflikt – národnostní spory mezi německým a českým obyvatelstvem.

Za první republiky se Brno stalo správním centrem Moravskoslezské země. Jak by taky ne, se svými 210 tisíci obyvateli v roce 1921 bylo druhým největším městem po Praze. A tento status mu zůstal až dodnes. Zajímá vás i novodobá historie Brna? Počkejte si do příště.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.