Muž provádí revizi kotle

Nezapomeňte na revizi kotle – kdy jí provádět a jakých typů kotlů se týká?

Pokud využíváte k vytápění kotel na tuhá paliva či na plyn, musíte se zajímat o termínu nutných revizí. Jde o zákonem danou povinnost, kterou je potřeba splnit i s ohledem na vlastní bezpečí. Nefunkční či špatně fungující kotel totiž může být až život ohrožující. Jak často je potřeba provádět revize, kolik to stojí a jaký je rozdíl v porovnání s kontrolou? Vše se dozvíte uvnitř článku.

Kdy je ideální doba na revizi kotle

Revize kotle na pevná paliva či na plyn je nutná při zakoupení nového zařízení. To musí být odborníkem zkontrolováno, že odpovídá parametrům únikových cest spalin a jde o vhodnou volbu. Jedná se o takzvanou vstupní revizi.

Dále je potřeba v pravidelných intervalech provádět pravidelnou revizi. Ta musí být provedena jednou za 3 roky. Pokud se tedy blíží konec platnosti vaší aktuální revize, včas objednejte technika ideálně ještě před zahájením topné sezóny. Tříletý interval je stejný pro plynové kotle i modely na tuhá paliva.

Platnost revizní zprávy je skutečně tři roky od vypracování, proto si termín hlídejte a novou revizi nechte provést s předstihem. Vyhnete se tak případným problémům, které mohou vlivem nešťastné náhody nastat.

Kolik stojí revize kotle

Cena za revizi kotle se pohybuje v rozmezí od 1 200 do 2 000 korun. Je vhodné provést také revizi či kontrolu spalinových cest, kdy se většinou obě záležitosti řeší při jednom. Pravidelně myslete také na čištění komínů a cest pro odvod spalin, které je potřeba provádět minimálně jednou za rok.

detail revize kotlů

Rozdíl mezi revizí a kontrolou

Ve spojitosti s revizemi se můžete setkat také s pojmy ohledně kontroly kotlů. Revize je potřeba méně často a ve chvílích, kdy pořizujete nový kotel, měníte druh používaného paliva, po požáru či po vniku trhlin. Dalším důvodem k revizi je uplynutí tříleté lhůty.

Oproti tomu kontroly je potřeba provádět častěji. Nejsou však tak náročné, takže jsou i levnější. Kontrolu a čištění spalinové cesty provádíme minimálně jednou za rok. Při celoročním používání a u silnějších kotlů je potřeba kontrola dvakrát ročně. Díky kontrole a čištění máte jistotu, že jsou spalinové cesty volné a zplodiny nebudou unikat do vašeho obydlí, kde mohou vést až k udušení a otravě.

Co by se mohlo stát při zanedbání revize?

Kotel s prošlou revizí může dál normálně fungovat. Jakmile se však naskytne problém, či dokonce dojde k požáru a pojišťovna zjistí, že váš kotel měl propadlou revizi, nemáte nárok na pojistné. Navíc při kontrole z úřadu můžete dostat pokutu až do výše 20 000 korun. Primárně jde také o vaše zdraví, protože revize slouží jako prevence proti haváriím a nehodám spojeným se špatnou funkčností kotle či neprůchodností spalinových cest.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.