Vyrazte na úchvatný zámek v Bojnicích, kde žila jedna pohádková Šíleně smutná princezna

Ne každý má rád historii, ale co se pohádek týče, jedná se o úplně jinou ligu… Nahlédněte s námi do slovenského zámku Bojnice a zavzpomínejte na časy, kdy jsme napjatě sledovali, zda se Šíleně smutná princezna nakonec rozesměje. Bojnický zámek je totiž jedno z míst, kde se tato legendární pohádka natáčela.

První zmínka již z počátku 12. století

Zámek v Bojnicích patří mezi nejstarší památky na Slovensku. Není tedy náhodou, že v něm lze zpozorovat nánosy většiny architektonických slohů, které známe. První zmínka o dřevěném hradu pochází již z roku 1113, vystavěn byl na místě staršího hradiště. Z tohoto zjištění lze snadno usoudit, že osídlení Bojnic sahá mnohem hlouběji do minulosti než jen do 12. století. Teprve až v průběhu 13. století se objevují zmínky o kamenné stavbě.

Z gotiky do renesance

Od konce 13. století se zde postupně střídají různí majitelé. Teprve v roce 1527, kdy císař  Ferdinand I. Habsburský (1503–1564) daroval hrad Alexeji Turzovi (1490?–1543), se začíná opět stavět.

Přestavba to byla vskutku velkolepá, celý gotický hrad byl v podstatě přetvořen na pohodlné renesanční sídlo. Změnil se také celkový charakter, kdy byly obytné budovy uspořádány okolo vnitřního dvora a většina budov byla výškově srovnána.Zároveň došlo k rozdělení areálu na tzv. horní a dolní hrad. Přestavba hradu na zámek byla tímto v podstatě dokonána. Z důvodu tureckého nebezpečí bylo ohrazeno také poddanské městečko. Zprvu se jednalo jen o palisádovou stěnu, později v průběhu 17. století byla dřevěná stěna nahrazena zděnou hradbou, která byla následně spojena s opevněním hradu.

Pokračujeme barokem

Po roce 1636, kdy rod Turzů vymírá, připadlo panství rodu Pálffyů.Pod novým vlastníkem dochází k dalším rozsáhlejším stavebním pracím, tentokráte v barokním stylu. Zároveň byly v předhradí postaveny administrativní a hospodářské budovy. Do této vyloženě funkční zástavby byla zakomponována i část opevnění. Bohužel konec 17. století znamená také na nějakou dobu konec všech stavebních aktivit.

Finále patří romantismu

Asi nejpodstatnější přestavbou prošel zámek až na přelomu 19. a 20. století pod vedením hraběte Jana Františka Pálffyho (1829–1908). Hrabě Pálffy byl do přestavby tak zapálený, že najatého architekta Jozefa Huberta použil pouze jako prodlouženou ruku pro své vlastní návrhy a plány. Jako inspirační zdroj posloužily hraběti hrady a zámky v údolí řeky Loiry, papežský palác v Avignonu, ale také raná italská renesance. To vše dalo dohromady romantický ráz, jaký můžeme pozorovat do dnešní doby. Poslední přestavba trvala 22 let a dokončena byla v roce 1910.

„Na vše je dost času“

Hrabě měl v oblibě latinský citát „Omnia cum tempore“, který se objevuje jako ozdobný motiv v různých částech zámku. Citát bychom mohli volně přeložit jako „na vše je dost času“. Je tak opravdu ironií osudu, že hrabě Pálffy umírá ve Vídni roku 1908 jako starý mládenec, tedy dva roky před dokončením svého vysněného zámku.

Protože zde nebyl žádný přímý dědic, nastávají krátce po dostavbě spory o vlastnictví zámku a jeho inventáře.Vše naštěstí končí dohodou mezi dědici a československým státem.

Putovní poklad

Hrabě také ve velké oblibě sbíral umělecká díla. V této souvislosti je doslova nutnost připomenou raně renesanční deskový oltář od florentského malíře Narda di Cione, který Pálffy obstaral pro zámeckou kapli. Samotný oltář má zasebou opravdu bohatou historii. Nejprve byl totiž v roce 1933 ukraden, poté schován jako opravdový poklad v podzemí a následně, když byli jeho lupiči dopadení, byl v roce 1935 převezen do Prahy k zrestaurování. Do Bojnic se oltář vrátil po dlouhých dohadech až v roce 1995 a stal se bezpochyby jedním z hlavních lákadel zámku.

Zámek zachránil Baťa

Pomyslnou poslední epizodu v historii zámku sehrála firma Baťa, která zámek i s pozemky v roce 1939 koupila. Hned po válce však o zámek na základě nařízení Benešových dekretů přišla. Důvodem pro to byliběhem války zde ubytovaní němečtí důstojníci.Pokud znáte Baťovu historii, pravděpodobně nyní kroutíte hlavou, pravdou však je, že tím byl zámek v podstatě zachráněn, neboť zde měl Baťa v plánu zřídit ubytovnu pro dělníky z nedaleké továrny. Od roku 1950 až do současnosti sídlí v zámku muzeum, které je nyní součástí Slovenského národního muzea.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.